O3ONE Art Space

O3ONE galerija osnovana je 2004. godine sa idejom da predstavi aktuelne umetničke prakse, koje zadiru u prostor ne samo umetnosti I kulture, već I nauke, tehnologije I održavanja životne sredine. Brojnim umetničkim postavkama I multidisciplinarnim projektima koje inicira, O3ONE galerija daje odgovore na izazazove koje nove tehnologije I modeli finansiranja nameću savremenoj kulturnoj produkciji. Birajući drugačiji pristup od postojećih standardnih modela O3ONE galerija pruža komunikativnu platform u okviru koje umetnički sadržaj postaje dostupan najširem krugu ljudi. Projekat O3ONE je nezavisan multimedijalni umetnički projekat interaktivnog tipa, čiji je osnovni cilj podsticanje kreativnosti I kulture raznolikosti, kroz inovativne kulturne produkcije. Invencija, komunikacija i inovacija su inperativi projekta koji stalno razvija spremnost za prihvatanje novog I drugačijeg. O3ONE galerija teži da predstavi savremenu umetničku scenu, da da nov ismisao I značaj lokalnoj umetničkoj produkciji I da doprinese ostvarivanu I poboljšanju razmene ideja I informacija sa umetničkim centrima u svetu. Pozicioniranjem savremene umetnosti I kulture unutar različitih društvenih grupa, ovaj projekat doprinosi boljem razumevanju I ostvarivanju kontakata sa širom publikom, gde svi zajedno, autori koji deluju u oblasti kulture I publika, u otvorenom dijalogu, čine neraskidivu celinu. U proteklih sedamnaest godina u galeriji O3ONE realizovano je preko 1000 izložbi, radionica, predavanja I promocija.